Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Eliminacje do Ligi strzeleckiej PZŁ, 21 maja 2022 r. – Regulamin zawodów, lista zawodników.

Lista zawodników – Eliminacje do Ligi strzeleckiej – aktualizacja 20.05.2022r. godz 15:30

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy w Toruniu

87-100 Toruń ul. Świętopełka 26 tel. 56 6234231

 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

ELIMINACJI DO LIGI STRZELECKIEJ PZŁ

Zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej im. Andrzeja Przewoskiego w Toruniu ul. Poznańska 247 dniu 21 maja 2022 r. (sobota). Ich celem jest wyłonienie czterech najlepszych drużyn kwalifikujących się do półfinału Ligi Strzeleckiej.

Program zawodów:

7:30 – wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów

8:30 – otwarcie zawodów i powitanie uczestników

9:00 – rozpoczęcie strzelań

I

Uczestnictwo w zawodach

Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym pięcioboju myśliwskim (z myśliwską osią praktyczną) w jednym dniu według „Prawideł strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ” oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2021 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Ligi Strzeleckiej.

W zawodach mogą uczestniczyć tylko członkowie PZŁ legitymujący się aktualnym pozwoleniem na posiadanie broni palnej do celów myśliwskich i ważną legitymacją PZŁ, zarejestrowani w okręgach: GDAŃSK, ELBLĄG, SŁUPSK, OLSZTYN, BYDGOSZCZ, TORUŃ, WŁOCŁAWEK, PŁOCK

Udział drużyny reprezentującej Okręg jest obowiązkowy.

Udział w zawodach warunkuje opłata wpisowego w kwocie 200,00 zł od każdego uczestnika. Wpisowe należy wpłacać na konto 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 Santander Bank do dnia 19 maja 2022r.

Zapisy uczestników będą odbywać się zgodnie z kolejnością wpłat, w tytule przelewu należy podać „Eliminacje Ligi Strzeleckiej” oraz imię i nazwisko, klasę strzelecką oraz Okręg PZŁ i nr legitymacji PZŁ.

Limit uczestników wynosi 100 osób, o zapisach decyduje kolejność wpłat wpisowego. Losowanie numerów startowych odbędzie się 20 maja 2021 r. Organizatorzy nie przewidują zwrotu wpisowego, wyjątek stanowi sytuacja w której zawody zostaną odwołane ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne, wtedy wpłacone wpisowe zostanie zwrócone na rachunek płatnika.

W czasie zawodów w godzinach 11.00-14.00 organizator przewiduje ciepły posiłek dla wszystkich zawodników.

II

Wykaz strzelanych konkurencji

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z prawidłami strzelań dla pięcioboju z Myśliwską Osią Praktyczną w następujących konkurencjach:

Konkurencje Śrutowe:

na kręgu myśliwskim – 20 rzutków podawanych na komendę „daj” (8 rzutków pojedynczych i 6 dubletów)

na osi myśliwskiej – 20 rzutków podawanych „na skład” – w tym: 5 rzutków pojedynczych strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca 5 dubletów ( rzutek podawany po rzutku w określonym czasie) strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca oraz 5 rzutków strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu.

na myśliwskiej osi praktycznej – 20 rzutków (6 pojedynczych i 7 dubletów) strzelanych z trzech bramek po 2 pojedyncze i 2 dublety z każdej. Ostatni dublet jest strzelany przez wszystkich strzelców ze środkowej bramki. Numer tabeli obowiązującej na zawodach określi Sędzia Główny przed rozpoczęciem zawodów.

Przy strzelaniu do rzutków dopuszcza się naważkę śrutu do 28 gram i średnicy do 2,5 mm.

Kulowych:

– do makiety dzika – 10 przebiegów – podawanych „na skład” kolejno od prawej do lewej i od lewej do prawej.

do makiety stojącego rogacza i makiety siedzącego lisa – każdy strzelec oddaje po 5 strzałów ze słupka stałego.

III

Punktacja

– Po 5 punktów za każde trafienie rzutka

– Przy trafieniu makiety dzika, rogacza i lisa ilość zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni.

IV

Zasady bezpieczeństwa

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zawodów, Regulaminem Strzelnicy oraz „Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”, a w szczególności z Rozdziałem II dotyczącym Zasad Bezpieczeństwa. Przestrzegania powyższych zasad, a zwłaszcza dotyczących zasad bezpiecznego przenoszenia broni, ładowania, składania się, celowania oraz strzelania będzie egzekwowane przez organizatorów i sędziów zawodów. Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem.
Punkt medyczny znajduje się w sekretariacie.

V

Klasyfikacja

Na zawodach prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

– Klasyfikacja drużynowa – 8 najlepszych wyników pośród wszystkich zawodników z danego okręgu. Jeżeli w drużynie startować będzie mniejsza ilość zawodników do wyniku zalicza się ich łączny wynik.

  • Klasyfikacje indywidualne:

– klasyfikacja Dian

– klasyfikacja mistrzowska

– klasyfikacja powszechna

– klasyfikacja senior

W klasyfikacji drużynowej 3 najlepsze drużyny otrzymują puchary i dyplomy. W klasyfikacji indywidualnej organizator przewiduje dyplomy dla 3 najlepszych zawodników w każdej klasie.

VI

Sprawy organizacyjne

Na zawodach obligatoryjnie zdobywa się klasę mistrzowską. Dotyczy to osób, które uzyskają

minimum 425/500 pkt. dla mężczyzn i 400/500 pkt. W przypadku Dian.

– Każdy uczestnik winien stosować „Pasek Kontrolny” w kolorze jaskrawym przymocowany na

stałe po właściwej (względem składu) stronie kamizelki.

– Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy konkurencjach

śrutowych dodatkowo oczu oraz głowy.

– Organizator przewiduję pokaz rzutków dla pierwszej grupy na konkurencjach śrutowych oraz

pokaz przejazdu makiety na konkurencji „dzik w przebiegu”

Lista zawodników Eliminacji do Ligi strzeleckiej PZŁ

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp