Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Toruń

Wprowadzanie do środowiska – wsiedlanie do obwodów łowieckich

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu przypomina, iż w związku z wejściem w życie z dniem 18 grudnia 2021 roku Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku O gatunkach obcych (Dziennik Ustaw z 17 września 2021 poz. 1718). Artykuł 40 tej ustawy wprowadza zasadnicze zmiany do Ustawy Prawo Łowieckie. Zmiany te polegają między innymi na konieczności uzyskania zgody Ministra Klimatu i Środowiska na introdukcję (wprowadzanie do środowiska – wsiedlanie) do obwodów łowieckich trzech gatunków zwierząt łownych tj. bażanta , muflona i daniela uznanych jako gatunki obce.
W związku z powyższym introdukcja (wprowadzanie do środowiska – wsiedlanie) tych gatunków bez zgody Ministra Klimatu i Środowiska będzie działaniem naruszającym obowiązujące przepisy prawa i nie może mieć miejsca.

Procedura uzyskania zgody Ministra jest następująca :
1. Zainteresowany Zarząd Koła Łowieckiego przed planowanym zakupem i terminem wsiedlenia zobowiązany jest dokonać pisemnego zgłoszenia tego faktu do Ministra Klimatu i Środowiska. W pomocy w tym zakresie, w załączeniu do niniejszego komunikatu przesyłamy wzór treści przykładowego zgłoszenia.

2. W przypadkach dotyczących wprowadzania do środowiska daniela lub muflona do zgłoszenia o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć opinię właściwego miejscowo Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Opinia taka nie jest wymagana w odniesieniu do bażanta.

3. Jeżeli w terminie 45 dni od dnia doręczenia Ministrowi zgłoszenia Minister nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu – wówczas można dokonać wprowadzenia do środowiska (introdukcji gatunku którego dotyczy zgłoszenie), z zastrzeżeniem, że :

a/ jeżeli dokonane zgłoszenie nie spełnia określonych wymagań Minister w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wezwie Zarząd Koła Łowieckiego do usunięcia braków,

b/ Minister może także wystąpić do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii o wpływie zamierzonego wprowadzenia zgłaszanego gatunku do środowiska na rodzimie gatunki i siedliska przyrodnicze.

c/ Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje opinię w terminie 10 dni od dnia otrzymania mu wystąpienia Ministra.

4. Zgłoszenie do Ministra chęci zasiedlania może (i naszym zdaniem powinno) dotyczyć maksymalnego okresu 5 lat.

5. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne na lisy można polować przez cały rok w obwodach, w których prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy.

6. W celu pomocy dla Zarządów Kół Łowieckich w załączeniu pozwalamy sobie przesłać opracowany przez ZO PZŁ przykładowy druk (w wersji aktywnej) zgłoszenia zamiaru dokonania wprowadzenia do środowiska bażanta, który po wypełnieniu pismem komputerowym należy przesłać do Ministra Klimatu i Środowiska.

Druk w wersji edytowalnej: Zgłoszenie wprowadzenia bażanta do środowiska

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku O gatunkach obcych (Dziennik Ustaw z 17 września 2021 poz. 1718): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001718/T/D20211718L.pdf

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱